Nascholingscursus ‘injecteren’

De doelgroep voor deze nascholingscursus is de groep van betonreparatiespecialisten die beschikt over een geldig mbo-diploma betonreparatiespecialist (niveau 2 of 3). De leerstof vormt een aanvulling op de leerstof uit de opleiding(en). Ook wordt met deze nascholing de opgedane kennis nogmaals opgefrist.

Deze module is specifiek gericht op het injecteren van scheuren en holle ruimten in beton. Daarbij wordt de CUR-aanbeveling 119 als leidraad voor de nascholing gebruikt. Naast uitleg over het waarom van injecteren, wordt de cursisten meer inzicht gegeven in de redenen waarom (zelf)controle en goede registraties van het uitgevoerde werk noodzakelijk zijn. Er wordt tijdens de cursus geoefend met het eenduidig vastleggen van situaties waarbij wordt geïnjecteerd, de uit te voeren beproevingen en registraties tijdens uitvoering van deze werkzaamheden en in de wijze waarop (achteraf) keuring en controle kan plaatsvinden. Dit alles om de opdrachtgevers het gerechtvaardigd vertrouwen te geven dat de uitgevoerde werkzaamheden een duurzaam resultaat hebben.

Aangezien nascholing als verplichting is opgenomen in de BRL 3201:2017 is deze door het Gezamenlijk College van Deskundigen geaccepteerd als nascholing zoals bedoeld in artikel 11.4.2 van deze regeling.

Trainingsmogelijkheden

De module is gratis beschikbaar voor de OtBS-bedrijven. Zij kunnen de nascholing zelf organiseren onder leiding van de eigen betononderhoudskundige. Ook is het mogelijk om de training in company te organiseren en een docent via de OtBS in te huren. Een derde mogelijkheid is cursisten aan te melden voor een training bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.

Bedrijven, niet aangesloten bij de OtBS, kunnen onder auspiciën van de OtBS een training in company organiseren dan wel cursisten aanmelden voor een training bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.